మంగళవారం, సెప్టెంబర్ 09, 2008

మీ కళ్లను సమ్రక్షించుకోండిలా

మనలో ఎక్కువమంది కంప్యూటర్ పై ఎక్కువ గంటలు గడుపుతారు. కళ్లు ఎంతో stress కు గురవుతాయి. వీటిని ఎలా కాపాడుకోవాలో తెలుసుకొందాము.

During a recent visit to an optician, one of my friends was told of an exercise for the eyes by a specialist doctor that he termed as 20-20-20." It is apt for all of us, who spend long hours at our desks, looking at the computer screen.
I Thought I'd share it with you. 20-20-20


Step I :-

After every 20 minutes of looking into the computer screen, turn your head and try to look at any object placed at least 20 feet away. This changes the focal length of your eyes, a must-do for the tired eyes.
Step II :-

Try and blink your eyes for 20 times in succession, to moisten them.
Step III :-

Time permitting of course, one should walk 20 paces after every 20 minutes of sitting in one particular posture. Helps blood circulation for the entire body.
Circulate among your friends if you care for them and their eyes. They say that your eyes r mirror of your soul, so do take care of them, they are priceless... ...
Otherwise our eye would be like this.....

eyecare

Source of info: Internet

1 వ్యాఖ్య:

చిలమకూరు విజయమోహన్ చెప్పారు...

మంచి విషయము తెలియచేశారు

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి