బుధవారం, నవంబర్ 21, 2007

కొత్త సాఫ్ట్వేర్: మైక్రొసాఫ్ట్ గాడ్


Image courtesy MSN

Humor: భక్తుడిని, భగవంతుడిని అనుసంధానం చేసేదేమిటి? మీ సమాధానం అంబికా దర్బార్ అగర్బత్తీ ఐతే అది తప్పని మైక్రొసాఫ్ట్ అంటుంది. మీకు ముక్తి ప్రదాయిని తమ కొత్త సాఫ్ట్వేర్ మైక్రొసాఫ్ట్ గాడ్ అని వారు ప్రకటిస్తున్నారు. పూర్తి వివరాలకు కింది వార్తా కథనం చూడండి.

Microsoft to Buy God

REDMOND, WA Microsoft Corporation today announced its intent to purchase, copyright, and upgrade God Himself. The new product would be named, predictably enough, "Microsoft God," and would be available to consumers sometime in late 1998, well before the millennium.

"Too many people feel separated from God in today's world," said Dave McCavaugh, director of Microsoft's new Religions division. "Microsoft God will make our Lord more accessible, and will add an easy, intuitive user interface to Him, making Him not only easier to find, but easier to communicate with."

The new Microsoft Religions line will be expanded to include a multitude of add-on products to Microsoft God, including:

Microsoft Crusades: This conversion product will bring all worshiper accounts and prayer files over from previous versions of God, or from competing products like Buddha or Allah.

Microsoft God for the World Wide Web: This product ties Microsoft God with Microsoft Internet Information Server, making our Lord accessible from the World Wide Web using a standard Web browser interface. It introduces several new Web technologies, including Dynamic Salvation and Active Prayer Pages (APP). Donations for the poor can be donated via a Secure Alms Server.

Microsoft Prayers: Using a Windows-based WYSIWYG interface, this product will allow worshipers to construct effective prayers in a minimum of time. A Secure Prayer Channel technology allows guaranteed delivery of the prayer to Microsoft God servers, and Prayer Wizards enable users to construct new types of prayers with a minimum learning curve.

Microsoft Savior: This product will allow worshipers to transfer their sins to its internal Vice Database. After a preset interval, the product will erase itself from the user's system and establish a clear line of secure communications to the user's Microsoft God server. Additionally, Microsoft is expected to announce a line of complimentary products for the new Religions line, which will enhance the functionality of the Microsoft God server product by providing a customized user interface. These interfaces will be based on popular religious sects, allowing worshipers to interact with the new God product in much the same way as the previous version. This line is expected to include Microsoft Protestant, Microsoft Catholicism, Microsoft Judaism (incompatible with Microsoft Savior), etc.

Competitor Netscape Communications denies rumors that it is planning to release a competing product, Netscape Satan that would attempt to render Microsoft God installations inoperable.

Found on CyberCheeze.com

Source:http://atheistalliance.org/humor/microsoft_god.php

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి