శుక్రవారం, మార్చి 20, 2009

ఆడవారి మాటలకు అర్థాలే వేరులే

మీకు వివాహమయ్యిందా? వివాహం కాకపోతే, గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా? మీరు మీ భార్యను లేక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను అర్థం చేసుకోవటానికి ఎంత కాలం పడ్తుందో తెలుసా? భార్య మనసు తెలుసని భ్రమపడే భర్తలు ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం చదివినప్పుడు ఆశ్చర్యపోక మానరు. ఒక పరిస్థితిలో మీ భార్య ఎలా స్పందిస్తుందో మీరు ఊహించగలరా? ఊహించగలిగితే, మా ఆవిడనడిగి చెప్తాను అన్న ఊసు రాకూడదు కదా. ఆడదాని మనసులో ఏముందో ఆ బ్రహ్మకు కూడా అంతుపట్టదని తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది.

భార్యా భర్తల మధ్య సరైన అవగాహనలేకపోతే అది ఘర్షణకు దారితీస్తుందని అనుభవంలో మీరు ఈ పాటికి గ్రహించే ఉంటారు. ఒక చిన్న మెచ్చుకోలు, కానుక లేక సందర్భాన్నిపట్టి క్షమాపణ, సన్నివేశాన్ని ఎప్పటిలా సహజమైన స్థితికి తీసుకు రాగలదు. ఈ మధ్య ఒక మిత్రుడు నాకు ఆడవారి మాటల గురించి అంతర్జాలంలో తిరుగుతూ ఉన్న ఒక ఉత్తరాన్ని నాకు పంపాడు. చూడటానికి తమాషాగా ఉన్నా ఆలోచిస్తే, ఇది ఆడవారి మనస్తత్వాన్ని చదివి, అర్థం చేసుకుని రాసిన ఆడవారి మాటల కు అర్థాలు అని మీకు అనిపించగలదు.

సరే, పైన అడిగిన మీ భార్యను లేక గర్ల్ ఫ్రెండ్ ను అర్థం చేసుకోవటానికి ఎంత కాలం పడ్తుందో తెలుసా అనే ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం ఒక జీవిత కాలం. మా మిత్రుడు పంపిన ఉత్తరం దిగువన ఇస్తున్నా.

NINE WORDS WOMEN USE


(1) Fine: This is the word women use to end an argument when they are right and you need to shut up.

(2) Five Minutes: If she is getting dressed, this means a half an hour. Five minutes is only five minutes if you have just been given five more minutes to watch the game before helping around the house.

(3) Nothing: This is the calm before the storm. This means something, and you should be on your toes. Arguments that begin with nothing usually end in "fine" (refer back to #1).

(4) Go Ahead: This is a dare, not permission. Do NOT Do It!

(5) Loud Sigh: This is actually a word, but is a non-verbal statement often misunderstood by men. A loud sigh means she thinks you are an idiot and wonders why she is wasting her time standing here and arguing with you about "nothing". (Refer back to #3 for the meaning of nothing.)

(6) That's Okay: This is one of the most dangerous statements a women can make to a man. That's okay means she wants to think long and hard before deciding how and when you will pay for your mistake.

(7) Thanks: A woman is thanking you, do not question, or faint. Just say you're welcome. (I want to add in a clause here - This is true, unless she says 'Thanks a lot' - that is PURE sarcasm and she is not thanking you at all. DO NOT say 'you're welcome' . that will bring on a 'whatever'...).

(8) Whatever: Is a woman's way of saying F--- YOU!

(9) Don't worry about it, I got it: Another dangerous statement, meaning this is something that a woman has told a man to do several times, but is now doing it herself. This will later result in a man asking 'What's wrong?' (For the woman's response refer to #5, 3 & 1).

* Send this to the men you know, to warn them about arguments they can avoid if they remember the terminology.

* Send this to all the women you know to give them a good laugh, cause they know it's true!!!

1 వ్యాఖ్య:

arien చెప్పారు...

oh yeah?! (Now guess what that means)...

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి