శుక్రవారం, మార్చి 20, 2009

అంతర్జాలం: నిజమా, కలయా

మనకు మిత్రుల ద్వారా, అపరిచితుల ద్వారా ప్రతి నిత్యం ఎన్నో forwarded mails వస్తూంటాయి. వీటిలో కొన్ని నమ్మాలో, నమ్మకూడదో అనే సందేహంలో పడేస్తుంటాయి మనలను. అంతర్జాలమంతా మీలాగే, మంచి వాళ్లే వుండరు; మాయగాళ్లు, మోసగాళ్లు కూడా వుంటారు. మీకు లాటరీ వచ్చిందనో, లేక ఫలానా Holiday Resort లో మీకు మూడు రాత్రుల ఉచిత బస అనో రక రకాల ప్రలోభాలతో వుత్తరాలు వస్తూంటై. వీటిలో ఏది నిజమో అబద్ధమో ఎలా తెలుసుకోవటం? ఈ కింది ఆంగ్ల వివరణ చూడండి. ఆశ్చర్యంగా ఇది కూడా ఒక forwarded mail. ఇందులో చెప్పిన tracker program నిజమా అనే సందేహం కలుగుతుంది. ఇది సాధ్యం కాదు. ఏమంటారు?

అయినా, ఎవరో చెప్పారని 10 మందికి forward చెయ్యకండి మీకు వచ్చే ఉత్తరాలను. Forward చెయ్యకపోతే మీకు ఏ నష్టము జరగదు. Forward చేస్తే ఎలాంటి లాభమూ ఉండదు. ఇది కేవలం బలహీన మనస్సత్వం కలవారితో బలవంతులు ఆడే ఆట ఇది. మోసపోకండి.
By now, I suspect everyone is familiar with:
www.snopes.com and/or www.truthorfiction.com for determining whether information received via email is just that: true/false or fact/fiction. Both are excellent sites. Below is their advice for us.

Advice from Snopes.com

1) Any time you see an E-Mail that says forward this on to '10' of your friends, sign this petition, or you'll get bad luck, good luck, or whatever, it almost always has an E-Mail tracker program attached that tracks the cookies and E-Mails of those folks you forward to. The host sender is getting a copy each time it gets forwarded and then is able to get lists of 'active' E-Mails addresses to use in SPAM E-Mails, or sell to other spammers.


2) Almost all E-Mails that ask you to add your name and forward on to others are similar to that mass letter years ago that asked people to send business cards to the little kid in Florida who wanted to break the Guinness Book of Records for the most cards.All it was, and all any of this type of E-Mail is, is a way to get names and 'cookie' tracking information for telemarketers and spammers - - to validate active E-Mail accounts for their own profitable purposes.

You can do your friends and family members a GREAT favor by sending this information to them; you will be providing a service to your friends, and will be rewarded by not getting thousands of spam E-Mails in the future!

If you have been sending out (FORWARDING) the above kinds of E-Mail, now you know why you get so much SPAM!

Do yourself a favor and STOP adding your name(s) to those types of listings regardless how inviting they might sound!

You may think you are supporting a GREAT cause, but you are NOT in the long run. Instead, you will be getting tons of junk mail later! Plus, we are helping the spammers get rich! Let's don't make it easy for them!

Also: E-Mail petitions are NOT acceptable to Congress or any other organization. To be acceptable, petitions must have a signed signature and full address of the person signing the petition.

1 వ్యాఖ్య:

శ్రీనివాస్ పప్పు చెప్పారు...

రావుగారూ మంచి సమాచారం తెలియచేసారు ధన్యవాదాలు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి