బుధవారం, డిసెంబర్ 31, 2008

ఆకులు రాలే కాలంశాన్ హోజే పురంలో (San Jose, CA) పూల శోభ.

Photos: cbrao

1 వ్యాఖ్య:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి