శనివారం, మార్చి 06, 2010

సంవత్సరపు ఉత్తమ న్యాయవాది కధనిఖార్సైన క్యూబన్ చుట్టలకు అగ్ని బీమా సాధ్యమా? చుట్టలను బీమా చేసి, ఆ చుట్టలను కాల్చి తాగితే బీమా డబ్బు వస్తుందా? సమాధానం అవును. ఆశ్చర్యంగా ఉందా? అయితే ఈ కధ చదవాల్సిందే మీరు.

Charlotte , North Carolina: A lawyer purchased a box of very rare and expensive cigars, then insured them against, among other things, fire.

Within a month, having smoked his entire stockpile of these great cigars and without yet having made even his first premium payment on the policy the lawyer filed a claim against the insurance company. In his claim, the lawyer stated the cigars were lost "in a series of small fires." The insurance company refused to pay, citing the obvious reason, that the man had consumed the cigars in the normal fashion.

The lawyer sued.. and WON!
(Stay with me.)
Delivering the ruling, the judge agreed with the insurance companythat the claim was frivolous.The judge stated nevertheless, that the lawyer held a policy from the company, which it had warranted that the cigars were insurable and also guaranteed that it would insure them against fire, without defining what is considered to be unacceptable fire" and was obligated to pay the claim.

Rather than endure lengthy and costly appeal process, the insurance company accepted the ruling and paid $15,000 to the lawyer for his loss of the cigars lost in the "fires".

NOW FOR THE BEST PART..

After the lawyer cashed the check, the insurance company had himarrested on 24 counts of ARSON (Arson is the crime of deliberately and maliciously setting fire to structures or wildland areas).With his own insurance claim and testimony from the previous case being used against him, the lawyer was convicted of intentionally burning his insured property and was sentenced to 24 months in jail and a $24,000 fine.

This is a true story and was the First Place winner in the recent Criminal Lawyers Award Contest.

ONLY IN America!

1 వ్యాఖ్య:

Enaganti (ఇనగంటి) Ravi Chandra (రవిచంద్ర) చెప్పారు...

This is so funny....
ఆ న్యాయవాదెవరో గానీ వెర్రి వేయి విధాలని నిరూపించాడు.

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి